Czy upadłość konsumencka umorzy dług alimentacyjny?

Czy upadłość konsumencka umorzy dług alimentacyjny?

Złe decyzje finansowe, nieraz pochopne wydawanie pieniędzy, a czasem losowa sytuacja doprowadzają do niewypłacalności. Zewsząd monity, wezwania do zapłaty, niepokojące telefony z windykacji i od komornika. Stresujące sytuacje doprowadzają dłużnika pod ścianę, spod której nie widać odwrotu. W takiej chwili dla niektórych upadłość konsumencka jawi się jako wybawienie z opresji. Czy słusznie? To zależy od sytuacji i zobowiązań, jakie się posiada. Czy zawsze sąd ogłasza oddłużenie? Jakich długów nie da się umorzyć?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka zawsze wszczynana jest na wniosek dłużnika lub jego wierzycieli. Wniosek ten składa się do sądu upadłościowego właściwego dla miejsca zamieszkania niewypłacalnego konsumenta. Po rozpatrzeniu sąd rozstrzyga o jego zasadności. Warto zaznaczyć, że nie każda upadłość kończy się oddłużeniem, które przyznawane jest w skrajnie trudnych sytuacjach np. trwała choroba i tym samym niezdolność do podjęcia pracy zarobkowej, brak majątku, czy podeszły wiek wnioskującego. W przypadku ogłoszenia upadłości sąd wyznacza konsumentowi syndyka, który od tej pory będzie zarządzał masą upadłościową (majątkiem) upadłego i skutecznie rozdysponowywał pozyskanymi z ich sprzedaży środkami pomiędzy wierzycieli. Jeśli spieniężenie majątku upadłego nie zaspokoi w całości wierzytelności, syndyk rozpisze upadłemu plan spłaty wierzycieli, który może potrwać do 36 miesięcy. W tym czasie część pozyskanych przez upadłego pieniędzy będzie przeznaczona na spłatę zadłużenia. Wpływy na zarządzany przez syndyka rachunek bankowy konsumenta będą dzielone na spłatę różnych wierzytelności, w tym również na te z tytułu alimentów.

Czy zadłużenie alimentacyjne podlega umorzeniu?

Aby chronić dobro i interesy osób, na których życie ma lub miał wpływ upadający konsument wykluczyła z umorzenia następne zobowiązania:

  • o charakterze alimentacyjnym,
  • wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
  • do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
  • do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Odpowiadając na zadane powyżej pytanie, zgodnie z art. 491 21 ust. 2 Prawa upadłościowego, długi alimentacyjne nie mogą zostać umorzone. Najczęściej w przypadku zaległych alimentów wliczane są one do listy wierzytelności i znajdują się w pierwszej kolejności zaspokajania wierzytelności. Kwotę zadłużania powinien podać syndykowi wierzyciel (np. matka dziecka), jego pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy.

W przypadku spłaty bieżących alimentów wypłacane są przez syndyka w zasądzonym terminie z masy upadłości. Istnieje jednak możliwość, że ich wysokość może być zmniejszona.

Co zamiast upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka, to tak naprawdę ostateczność. Jedną z wielu opcji, jakie może wykorzystać niewypłacalna osoba, jest zwrócenie się do wierzycieli z tytułu niespłaconych kredytów gotówkowych, pożyczek, czy chwilówek bez BIK o wakacje kredytowe, odroczenie spłaty, wydłużanie czasu spłaty rat, czy kredyt konsolidacyjny. Inną opcją jest również sprzedaż wybranego przez siebie mienia, a nie jak w przypadku upadłości całkowitej likwidacji majątku, którym zarządza syndyk.

Materiał Partnera